Dominic SmithL / L / 23
YearAgeTeamLevelPosPAABPwr+wOBAwOBA*wOBA+rv600batVpaVposV
201722.0NYM  MLB  1B  1671565% 0.284 0.285  86   -24.9 -6.9 5.6-3.5 
201823.0NYM  MLB  1B  38362% 0.347 0.325  101   1.4 0.1 1.3-0.6 
YearTeamLevelPitchSwgContAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2017NYM  MLB  66751%73%17%40%43%50%20%65%82%2.8%37%57%
2018NYM  MLB  14145%69%18%38%43%51%13%57%66%8.7%33%74%
YearAgeTeamLevel1B2B3BHRSOnBSacGIDPROEAVGOBPSLGOPS
201722.0NYM  MLB  3218646105  1  0.2050.2510.3970.649
201823.0NYM  MLB  10531220  0  0.2780.3160.5000.816
YearAgeTeamLevelP/PAGB%FB%LD%IF%pFBRBBIPHR/OFkL%kS%nB%
201722.0NYM  MLB  3.99 50.5 23.4 24.3 1.8 38%0.24315.1 3.6 24.0 6.0 
201823.0NYM  MLB  3.71 45.8 12.5 33.3 8.3 33%0.3919.1 5.3 26.3 5.3